Aktuality

Zápis do 1. třídy Základní školy speciální Vřesovice

Oznamujeme, že zápis dětí do 1. třídy ZŠS pro rok 2017/2018 se uskuteční ve středu, dne 12. 4. 2017 v základní škole speciální.

Zápis se uskuteční v době od 8 : 00 do 16:00 hodin. Rodiče, kteří jste povinni podle zákona č. 561/2004 Sb. přihlásit své dítě k plnění povinné školní docházky, přineste prosím k zápisu rodný list dítěte, vyšetření školského poradenského zařízení, doporučení do školy a doporučující vyjádření lékaře. Jedná se o děti narozené v době od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011.

Zákonní zástupci dětí, kterým byl povolen odklad školní docházky, se rovněž dostaví se svými dětmi k zápisu a přinesou si s sebou pokud možno žádost o odklad školní docházky, včetně doporučujícího vyjádření lékaře a školského poradenského zařízení. Tato doporučení je potřeba v souladu se školským zákonem doložit do konce měsíce dubna.

O přijetí k základnímu vzdělávání mohou zažádat i zákonní zástupci dítěte, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června školního roku 2017/2018. Dítě může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na všechny nastávající prvňáčky.

 

Ve Vřesovicích 9.3. 2017

 

Mgr. Alena Kolajová

ředitelka školy

 

................................................................................................................................................

 

 

Naše škola realizuje projekt Moderní výuka,
registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003958 podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování– Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů (vzdělávání , sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv), extrakurikulární rozvojové aktivit (doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, čtenářský klub pro žáky ZŠ, klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ) .

Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Tento projekt je spolufinancován EU.


 

 

  • Obec Kozlany
  • A studio group
  • Jazyková škola Kyjov