Praktická škola

Studijní obor:  Praktická škola jednoletá

Kód : 78 - 62 - C/01

Vzdělávací program: Školní vzdělávací program ROK V ZAHRADĚ zpracovaný podle RVP pro obor vzdělání praktická škola jednoletá.

Délka a forma studia: 1 rok, denní studium.

Do praktické školy jednoleté jsou přijímáni žáci na základě přijímacího řízení, které se řídí platnými předpisy.

Praktická škola jednoletá je určena žákům s mentálním postižením, autismem  a  souběžným postižením více vadami, kteří ukončili:

  • povinnou školní docházku v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením;
  • povinnou školní docházku v základní škole speciální;
  • povinnou školní docházku, ale nezískali základní vzdělání ani základy vzdělání;
  • základní vzdělávání na základní škole a ze zdravotních či jiných závažných důvodů se nemohou vzdělávat na jiném typu škol.

Cílem vzdělávání je umožnit žákům doplnění a rozšíření teoretického i praktického vzdělání dosaženého v průběhu povinné školní docházky a poskytnou jim základní dovednosti a návyky pro výkon jednoduchých činností v oblastech praktického života a  využívat je v rámci celoživotního učení.

 

Týdenní časová dotace:    30 hodin

Vyučovací předměty:      Český jazyk a literatura

                                          Matematika

                                          Informatika

                                          Společenskovědní základy

                                          Hudební a dramatická výchova

                                          Výtvarná výchova

                                          Výchova ke zdraví

                                          Tělesná výchova

                                          Rodinná výchova

                                          Práce v domácnosti

                                          Zahradnické práce

                                          Praktická cvičení

Volitelné předměty:        Německý jazyk

                                        
Předměty speciálně pedagogické péče

                                         

Praktická škola jednoletá Vřesovice se vzhledem k potřebám a k zvláštnostem regionu a vzhledem ke svému geografickému umístění zaměřila na oblast zemědělství, konkrétně na pomocné zahradnické práce. Pracujeme na školní zahradě a ve skleníku, kde provádíme jednoduché pracovní činnosti ze sadovnictví, zelinářství a květinářství. Rozvíjíme také dovednosti potřebné v domácnosti jako úklidové práce, práce v domácnosti a příprava pokrmů.
                 

Způsob ukončení studia: Závěrečná zkouška  

Závěrečná zkouška se skládá z:

  • ústní teoretické zkoušky z odborných předmětů;
  • praktické zkoušky z odborných předmětů;
  • obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy MŠMT.

 

Certifikát: Vysvědčení o závěrečné zkoušce

 

Závěrečné zkoušky ve školním roce 2016/2017

Druh zkoušky:
 Termín konání:
praktická  07.červen 2017
ústní  14.červen 2017

Jak vypadá jedna taková učebna?

 

  • Obec Kozlany
  • A studio group
  • Jazyková škola Kyjov