Praktická škola

Studijní obor:  Praktická škola jednoletá

Kód : 78 - 62 - C/01

Vzdělávací program: Školní vzdělávací program ROK V ZAHRADĚ zpracovaný podle RVP pro obor vzdělání praktická škola jednoletá.

Délka a forma studia: 1 rok, denní studium.

Do praktické školy jednoleté jsou přijímáni žáci na základě přijímacího řízení, které se řídí platnými předpisy.

 

Naše praktická škola je školou speciální, zaměřenou na výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami uvedeného v § 16 odstavec 9 školského zákona v platném znění, kteří ukončili:

 

  • povinnou školní docházku v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením
  • povinnou školní docházku v základní škole speciální
  • povinnou školní docházku, ale nezískali základní vzdělání ani základy vzdělání
  • základní vzdělávání na základní škole a ze zdravotních či jiných závažných důvodů se nemohou vzdělávat na jiném typu škol

 

Cílem vzdělávání je umožnit žákům doplnění a rozšíření teoretického i praktického vzdělání dosaženého v průběhu povinné školní docházky a poskytnou jim základní dovednosti a návyky pro výkon jednoduchých činností v oblastech praktického života a využívat je v rámci celoživotního učení.

 

Týdenní časová dotace:    30 hodin

Vyučovací předměty:      Český jazyk a literatura

                                          Matematika

                                          Informatika

                                          Společenskovědní základy

                                          Hudební a dramatická výchova

                                          Výtvarná výchova

                                          Výchova ke zdraví

                                          Tělesná výchova

                                          Rodinná výchova

                                          Práce v domácnosti

                                          Zahradnické práce

                                          Praktická cvičení

                                          Volitelný předmět

                                          Německý jazyk
                                        
  Předměty speciálně pedagogické péče
                                                         

Praktická škola jednoletá Vřesovice se vzhledem k potřebám a k zvláštnostem regionu a vzhledem ke svému geografickému umístění zaměřila na oblast zemědělství, konkrétně na pomocné zahradnické práce. Pracujeme na školní zahradě a ve skleníku, kde provádíme jednoduché pracovní činnosti ze sadovnictví, zelinářství a květinářství. Rozvíjíme také dovednosti potřebné v domácnosti jako úklidové práce, práce v domácnosti a příprava pokrmů.

      

Způsob ukončení studia: Závěrečná zkouška  

Závěrečná zkouška se skládá z:

  • ústní teoretické zkoušky z odborných předmětů;
  • praktické zkoušky z odborných předmětů;
  • obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy MŠMT.

 

Certifikát: Vysvědčení o závěrečné zkoušce

 

Závěrečné zkoušky ve školním roce 2019/2020

Druh zkoušky:
 Termín konání:
praktická  09.červen 2020
ústní  16.červen 2020

Jak vypadá jedna taková učebna?

 

  • Obec Kozlany
  • A studio group
  • Jazyková škola Kyjov