Seznam žáků přijatých v 1. kole přijímacího řízení
pro školní rok 2019/2020

do 1. ročníku oboru vzdělání 78-62-C/01 Praktická škola jednoletá,

jejíž činnost vykonává  Základní škola speciální, praktická škola a dětský domov

Vřesovice, příspěvková organizace.

 

Pořadí uchazečů pod přiděleným registračním číslem:

 

  1. SŠVŘ –    8/2019 

  2. SŠVŘ –    1/2019  

  3. SŠVŘ –    3/2019

  4. SŠVŘ –    7/2019 

  5. SŠVŘ –    5/2019 

  6. SŠVŘ –    6/2019  

  7. SŠVŘ –    4/2019 

  8. SŠVŘ –    2/2019 

Pořadí uchazečů bylo stanoveno podle výsledků vzdělávání. Všichni uchazeči mají doporučení lékaře pro daný obor a doporučení příslušného SPC.

Svůj úmysl vzdělávat se v Praktické škole jednoleté, obor vzdělání 78-62-C/01, jejíž činnost vykonává ZŠS, PŠ a DD Vřesovice, příspěvková organizace, musí uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku ředitelce ZŠS, PŠ a DD Vřesovice, příspěvková organizace, a to do 10 pracovních dnů ode dne 24. 4. 2019. Lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán na poštu. Pokud lhůta marně uplyne, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč se nestává žákem školy.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou.

 

 

 

Ve Vřesovicích dne 24. 4. 2019                                    Mgr. Alena Kolajová, MBA

                                                                                                        ředitelka školy

 

 

 

Zápisový lístek

 (1) K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole slouží zápisový lístek. Toto ustanovení se nevztahuje na studium podle § 83 až 85 a na vzdělávání podle § 25 odst. 2 písm. b) až e).

(2) Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek v této základní škole nejpozději do 15. března. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců podle místa pobytu na území České republiky, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá. Při vydávání zápisového lístku ověří krajský úřad totožnost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce.

(3) Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole, který se účastní přijímacího řízení pro následující školní rok, obdrží jeden zápisový lístek.

(4) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem

a) formu a obsah zápisového lístku,

b) způsob evidence zápisových lístků, a

c) podrobnosti o vydávání zápisových lístků, náhradních zápisových lístků a jejich platnosti.

(5) Zápisový lístek je opatřen otiskem razítka a podpisem pověřeného zaměstnance školy nebo krajského úřadu.

(6) Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

(7) Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo 88, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 nebo 88; na další postup uchazeče se použijí věty první a druhá.

 

  • Obec Kozlany
  • A studio group
  • Jazyková škola Kyjov