Základní škola speciální

V základní škole speciální (ZŠS) se vzdělávají žáci se středně těžkým, těžkým mentálním postižením, žáci se souběžným postižením více vadami a s poruchou autistického spektra.

Vzdělávání je zajištěno podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Mozaika poznání 1. a 2. díl č.j. 22 933/2008-61.

Prostorové podmínky celé budovy plně odpovídají speciálním potřebám žáků. Jedná se především o bezbariérový přístup, relaxační části tříd a prostory pro individuální práci s žáky. Třídy jsou vybaveny vhodným polohovacím zařízením a moderními  kompenzačními pomůckami.

Součástí ZŠS jsou dvě  relaxační místnosti, které jsou určeny  k vjemové terapii a bazální stimulaci.

Vyučujeme  v blocích  podle úprav učebních  plánů a v případě potřeby  individuálních  vzdělávacích  plánů.  Na jejich tvorbě se podílí třídní učitel, speciální pedagog SPC, psycholog, logoped, vychovatel a rodiče žáka.

Všichni žáci jsou v rámci komplexnosti v péči dětského psychiatra, pediatra a pracovníků SPC.

Ve škole působí školní logoped, který pracuje se žáky individuálně ve své pracovně podle stanoveného rozpisu.
Po ukončení povinné školní docházky v ZŠS žák získá základy vzdělání.

Vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením
a souběžným postižením více vadami a s poruchou autistického spektra

Vzdělávání je zajištěno podle 2. dílu Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Mozaika poznání č.j. 22 933/2008-61

Ve výuce klademe důraz na  rozvoj AAK (alternativní a augmentativní komunikaci) formou znakové řeči, piktogramů, předmětové komunikace a bazální stimulaci.

Využíváme  speciální výukové počítačové programy a kompenzační pomůcky.

Jednotlivé předměty spojujeme do vyučovacích bloků. Rozsah výuky závisí na aktuálním zdravotním a psychickém stavu žáka.

Volnočasové aktivity ve školním roce 2019/2020

Škola každoročně vytváří nabídku odpoledních volnočasových aktivit pro děti internátní  a děti z dětského domova.

sportovní
dramatické
výtvarné odpoledne
keramické
malování na hedvábí

Pojďte se projít pro naší škole, je to snadné

  • Obec Kozlany
  • A studio group
  • Jazyková škola Kyjov